Regulamin

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2014.

§ 1 Strony umowy, zakres działalności

 1. Sklep internetowy, oferujący sprzedaż towarów na stronie internetowej www.copy.net.pl zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez Copy.Net.pl Piotr Sójka z siedzibą w Warszawie przy ul. Łączyny 4 02-820, NIP: 526-001-72-18, REGON 010696028, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej zwaną dalej „Sprzedającym”; druga strona umowy, dokonująca zakupu za pośrednictwem Sklepu, zwana jest w dalszej części Regulaminu „Klientem”.
 2. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedający oferuje Klientom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe.
 4. Sklep realizuje wyłącznie te zamówienia, dla których wskazanym przez Klienta miejscem dostawy jest terytorium Polski.

§ 2 Zawarcie umowy

 1. Treść strony internetowej www.copy.net.pl i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów.

 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu, za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.copy.net.pl i jej podstronach.

 3. Złożenie zamówienia w Sklepie www.copy.net.pl oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, przez samo wysłanie Formularza zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. W przypadku, jeśli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od Sprzedającego, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedający poniesie przez to, że przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.

 5. Jeśli strona internetowa Sklepu lub potwierdzenie zamówienia zawierają istotne błędy (definiowane jako takie, że gdyby sprzedający nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści) dotyczące treści umowy, w szczególności w zakresie ceny, a Klient o błędzie wiedział lub mógł z łatwością błąd zauważyć, Sprzedający może uchylić się od skutków czynności prawnej. W tym przypadku Strony dokonują zwrotu wszystkiego tego co świadczyły sobie w wykonaniu umowy.

 6. Sprzedający jest uprawniony do przyjęcia oferty Klienta w ciągu 1 dnia roboczego, przesyłając potwierdzenie zamówienia. Brak potwierdzenia w tym terminie powoduje, że umowa nie zostaje zawarta. Potwierdzenie zamówienia – niezależnie od formy w jakiej złożono samo zamówienie – zostanie wysłane pocztą elektroniczną e-mail.

 7. Sprzedający przed potwierdzeniem zamówienia może się zwrócić do Klienta w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku termin do potwierdzenia zamówienia biegnie od momentu dokonania weryfikacji danych przez Klienta.

 8. Sprzedający będzie uprawniony do odmowy potwierdzenia zamówienia jeśli w terminie, o którym mowa w §2 ust. 6, stan magazynowy zamówionego towaru ulegnie wyczerpaniu.

 9. Reklamacje uwzględniane są tylko wraz z oryginalnym dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą VAT). W przypadku jego braku reklamacja nie zostanie uznana, a towar zostanie odesłany na koszt Klienta”. „Zwrot pieniędzy możliwy jest wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego.

§ 3 Ceny i opis produktów

 1. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

 2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego, co nie dotyczy ustawowych wyjątków od tej reguły.

 3. Koszty dostawy na terenie Polski będą naliczane oddzielnie i są kwotowo podawane w tabeli „Rodzaje i koszty dostawy” umieszczonej na stronie internetowej Sklepu.

 4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny, który zostanie wysłany klientowi wraz z zamówionym towarem.

 5. Sprzedający odpowiada jedynie za ceny i opisy produktów zamieszczone na jego stronie www.copy.net.pl. Ceny i opisy zamieszczone na stronach administrowanych przez inne, niezależne od Sprzedającego podmioty, jak np. porównywarki cenowe itp. wymagają każdorazowo weryfikacji z oryginalną, aktualną treścią strony Sprzedającego.

§ 4 Warunki płatności

 1. Płatności za zakupione towary realizowane są za pobraniem, jako przedpłata (przelew bankowy), na podstawie udzielonego kredytu kupieckiego, gotówką przy odbiorze w sklepie lub za pomocą operatora płatności internetowych PayU.

 2. W przypadku opłaty za pobraniem naliczone są dodatkowe opłaty, których wysokość znajduje się w tabeli „Rodzaje i koszty dostawy” umieszczonej na stronie internetowej Sklepu.

 3. W przypadku zmiany adresu dostawy (gdy towar opuścił magazyn) Sprzedający pobiera opłatę w wysokości 20,00 zł.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient indywidualny (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pisemnie  na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy  sales@copy.net.pl lub pocztą na adres siedziby Sprzedawcy.  Sprzedawca  niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. Za klienta indywidualnego (konsumenta) uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Klientom nie będącym konsumentem w rozumieniu pkt. 2 prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 4. Termin dla wykonania prawa odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od daty dostarczenia Klientowi towaru. Prawo odstąpienia nie dotyczy:

  • towaru przygotowanego na podstawie specyfikacji klienta,
  • towaru dostosowanego do osobistych potrzeb klienta,
  • towaru, który ze względu na swoje właściwości nie jest przystosowany do wysyłki, szybko się psuje,
  • sytuacji, gdy został przekroczony termin ważności towaru, w którym zostały naruszone plomby i/lub opakowanie nośników danych oraz oprogramowania,
  • gazet, czasopism, magazynów,
  • gier i zakładów liczbowych.

 5. W celu zapewnienia Państwu szybkiego oraz sprawnego skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, reklamacji czy gwarancji, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta, pod numerem tel. 22 8809168, mailowo na adres sales@copy.net.pl. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zwracany towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Klient ma prawo zapoznać się z towarem, w szczególności sprawdzić jego funkcjonalność, jednak nie wykraczając poza granice zwykłego zarządu. Klient powinien zwrócić towar w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu producenta (łącznie ze styropianem) wraz z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną. Tylko taki sposób zapakowania minimalizuje ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu. Oryginalne opakowanie producenta często stanowi integralną część fabrycznie nowego sprzętu, podobnie jak instrukcja i karta gwarancyjna. W celu dodatkowego zabezpieczenia towaru na czas transportu, a tym samym zmniejszenia ryzyka uszkodzenia przesyłki Klient powinien niezależnie od oryginalnego opakowania producenta (w którym został dostarczony) dodatkowo zabezpieczyć odsyłany towar. W szczególności prosimy pamiętać, aby przy zwrocie towarów paletowych, zabezpieczyć go na palecie, na której został dostarczony. W przypadku zwrotu towaru bez wyżej wymienionych integralnych jego elementów (a więc: opakowania, instrukcji i karty gwarancyjnej) Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia z kosztów zwrotu odpowiedniej kwoty. Klient ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za utratę towaru lub jego uszkodzenie podczas transportu. W czasie biegu terminu 14 dni na odstąpienie od umowy Klient powinien zadbać szczególnie o to, aby stan towaru nie uległ pogorszeniu, a w szczególności nie powinien dokonywać zmian przekraczających zwykły zarząd, np. usunięcie plomby (co dodatkowo prowadzi do utraty gwarancji producenta), numeru seryjnego lub innych zabezpieczeń jak folii ochronnej (której zdjęcie nie zawsze jest konieczne do zapoznania się z produktem), a także rejestrowanie produktu na stronie producenta, z czym wiąże się uzyskanie dodatkowych świadczeń, o ile nie jest niezbędne dla sprawdzenia towaru i jego normalnej eksploatacji.

 6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm ) Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz faktur korygujących drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Klient otrzymuje od Sprzedającego fakturę korygującą (oryginał i kopię). Podpisaną kopię faktury korygującej należy odesłać do Sprzedającego, który w ciągu 5 dni od jej otrzymania zwróci na podane przez Klienta konto bankowe, albo w inny, indywidualnie uzgodniony z Klientem sposób, cenę zakupionego towaru. Stronom przysługuje prawo zatrzymania, o którym mowa w art. 496 Kodeksu Cywilnego, dopóki druga strona nie zaoferuje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o jego zwrot. Jeżeli Klient poda nieprawidłowy numer konta, termin ten ulega przedłużeniu. Jeżeli stan lub jakość towaru ulegnie pogorszeniu ponad zmiany konieczne w granicach zwykłego zarządu, bądź towar zaginie, Sprzedający ma prawo wystąpić o zwrot wartości towaru lub o odszkodowanie za jego częściowe pogorszenie.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w stanie nieprzekraczającym granic zwykłego zarządu, Sprzedawca zwraca Klientowi wartość produktu wraz z kosztem dostawy. Zwrot towaru niespełniającego oczekiwań (w przypadku odstąpienia od umowy) następuje na koszt Sprzedawcy. Klient ponosi także ryzyko utraty oraz uszkodzenia towaru do czasu dostarczenia go do Sprzedawcy. W przypadku otrzymania przez Klienta towaru wadliwego, koszty jego zwrotu ponosi Sprzedawca, który na własny koszt może odebrać towar poprzez współpracującą firmę kurierską.

§ 6 Warunki dostawy

 1. Dostawa towaru nastąpi poprzez wysyłkę towaru z magazynu na podany przez klienta w zamówieniu adres. Towar dostarczany jest do pierwszych drzwi, np. drzwi klatki schodowej lub bramy posesji, chyba, że wyraźnie pisemnie (mailem lub faxem) uzgodniono inaczej.

 2. Klient może odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy (Warszawa, ul. Puławska 359 02-801), po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. W przypadku odbioru osobistego opłata transportowa nie jest pobierana. Zamówienie należy złożyć za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stroniewww.copy.net.pl oraz jej podstronach, płatność za towar należy uregulować gotówką przy odbiorze lub przelewem w przypadku gdy Klientowi został przyznany kredyt kupiecki. O możliwości odebrania zamówionego towaru Klient zostanie poinformowany za pomocą e-maila.

 3. W celu usprawnienia realizacji zamówienia przy formie płatności, jaką jest przedpłata (przelew bankowy), wpłata powinna nastąpić dokładnie w kwocie zgodnej z kwotą zamówienia, a ponadto zawierać dokładny numer zamówienia oraz numer klienta.

 4. Jeżeli Klient jako formę płatności wybrał przedpłatę i nie uiścił jej na rachunek Sprzedającego w ustalonej kwocie w terminie 7 dni, umowa (zamówienie i jego potwierdzenie) przestaje obowiązywać – w takim przypadku konieczne jest ponowne złożenie zamówienia. Jeśli jednak Klient uiścił przedpłatę z opóźnieniem, Sprzedający może zrealizować pierwotne zamówienie.

 5. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania paczki do wysyłki oraz dostarczenia produktu do Klienta, przy czym naszym założeniem jest, żeby produkty były jak najszybciej gotowe do wysyłki. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. W przypadku dostępności towarów w magazynie, standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 4 dni roboczych. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu.

 6. Dostępność towarów i orientacyjne terminy ich wysyłki ustalane są na podstawie danych magazynowych Sprzedającego. Orientacyjny termin dostawy będzie każdorazowo podawany przy złożeniu zamówienia przy czym Sprzedający dołoży wszelkich starań aby czas ten nie było dłuższy niż 7 dni. W specjalnych sytuacjach czas ten może ulec wydłużeniu – nie więcej jednak niż łącznie do 30 dni – w przypadku opóźnienia w dostarczeniu towarów do magazynu Sprzedającego przez jego dostawców.

 7. Dostawy są możliwe do wyczerpania zapasów. Jeżeli punktualnie złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Sklep, a produkt nie jest dostępny z powodów niezależnych od Sprzedającego lub został wycofany z produkcji, Sprzedający zaproponuje Klientowi produkt porównywalny pod względem jakości i ceny z pierwotnie zamówionym modelem. Klient nie jest zobowiązany do przyjęcia propozycji i może w takim wypadku odstąpić od umowy za zwrotem wpłaconej kwoty.

 8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zwłoki w dostawie lub jej niezrealizowania na zasadach ogólnych, przy czym staranność realizacji powyższych obowiązków będzie oceniana z uwzględnieniem specyfiki obrotu internetowego, w szczególności, co do możliwości jednoczesnego złożenia zamówienia przez nieograniczoną liczbę Klientów, co wykroczy poza fizyczne możliwości ich realizacji przez Sprzedającego.

 9. Odpowiedzialność za przypadkowe zgubienie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający – z zastrzeżeniem § 7 niniejszego regulaminu.

 10. Na koszt dostawy składa się suma kosztów transportu, opakowania i logistycznych oraz opłaty za wybraną formę płatności.
 
Ceny dostaw oraz rodzaj przesyłki uzależnione są od wymiarów oraz wagi towaru. Poniżej cennik dostawy na terenie całej Polski paczek do 30 kg. wysyłanych za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL:
 • Dostawa przy formie płatności przedpłata – 18,45 zł brutto

 • Dostawa przy formie płatności kredyt kupiecki – 18,45 zł brutto
 • Dostawa przy formie płatności pobranie – 22,14 zł brutto

Przy paczkach cięższych niż 30 kg lub o niestandardowym kształcie (definicja niestandardowego kształtu zgodna ze stosowaną przez DHL) koszt dostawy jest ustalany indywidualnie. Dostawa realizowana jest na terytorium Polski.

§ 7 Szkody powstałe podczas transportu

 1. W przypadku, gdy przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu czy została spowodowana przez Klienta, powinien on sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody. Prawidłowe sporządzenie w/w raportu znacznie przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.

 2. W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. W uwagach Klient powinien zaznaczyć, że sprzęt był zapakowany w oryginalny karton producenta z wypełniaczami oraz karton producenta z wypełniaczami oraz karton zewnętrzny wypełniony woreczkami dystansowymi z powietrzem. Jeżeli towar został dostarczony na palecie, bardzo ważne jest, aby taką informację w raporcie szkody również umieścić. W przypadku, gdy protokół szkody będzie spisany niepoprawnie, daty będą rozbieżne, protokół będzie niekompletny, Klient pominie w nim ważne informacje dotyczące stanu opakowania zewnętrznego itp. może zachodzić prawdopodobieństwo iż szkoda powstała u Klienta, a nie podczas transportu. W takiej sytuacji Sprzedający będzie rozpatrywał reklamację indywidualnie i może uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez Klienta. Prawidłowo sporządzony protokół szkody, znacznie usprawni złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności.

 3. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Niesporządzenie protokołu szkody transportowej w ogóle lub niepoprawne sporządzenie, jak np. rozbieżne daty, brak informacji co do stanu przesyłki, może opóźnić rozpatrzenie oraz może spowodować, iż Klient przejmie ryzyko zakupu uszkodzonego towaru i nabędzie produkt w takim stanie, w jakim go otrzymał.

 4. W przypadku odbioru produktów z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, Klient powinien zgłosić je niezwłocznie przewoźnikowi w trybie ust. 1., zdanie drugie i jednocześnie zwrócić się bezpośrednio do Sprzedającego na adres mailowy sales@copy.net.pl.

 5. Zwrot w zniszczonym lub otwartym opakowaniu zostanie pomniejszony o 15% – naszą rekompensatę (ponieważ nie sprzedamy już otwartego towaru jako nowego). Dlatego prosimy o PRZEMYŚLANE ZAKUPY.

§ 8 Prawo własności

 1. Zamówiony towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu dokonania zapłaty za towar przez Klienta.

 2. Przed przeniesieniem własności nie zezwala się na dalsze zbycie, wynajem, zastawienie, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przerabianie oraz na inne rozporządzenia i dokonywanie zmian w towarze bez wyraźnego zezwolenia Sprzedającego.

§ 9 Rękojmia i gwarancja

 1. Copy.Net.pl Piotr Sójka oświadcza, że produkty nabywane przez Konsumentów mogą być objęte gwarancją producenta lub gwarancją sprzedawcy.

 2. Informacje odnośnie gwarancji można znaleźć na stronie internetowej Sprzedającego lub pod numerem telefonu 228809168.

 3. W przypadku towarów nabywanych przez Klientów prowadzących działalność gospodarczą, czyli nie będących Konsumentami mogą wystąpić obostrzenia dotyczące okresu i warunków gwarancji sprzedawcy, w szczególności termin zgłoszenia reklamacji oraz obowiązku badania rzeczy przy odbiorze.

 4. Podstawą do wykonania usługi gwarancyjnej jest faktura Vat lub paragon fiskalny.

 5. W przypadku, gdy wada sprzętu stanowiąca przedmiot reklamacji jest usuwalna, obowiązki gwarancyjne wykonywane będą w drodze naprawy gwarancyjnej.

 6. W przypadku gdy wada sprzętu zgłaszana z tytułu gwarancji sprzedawcy jest nieusuwalna lub jej usunięcie jest nieuzasadnione względami ekonomicznymi, wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi według wyboru sprzedawcy – poprzez wymianę produktu na nowy, tego samego rodzaju bądź poprzez zwrot Kupującemu ceny sprzedaży wadliwego produktu z jednoczesnym przeniesieniem przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy własności Sprzętu (odstąpienie od umowy), lub poprzez obniżenie ceny towaru w wysokości proporcjonalnej do utraty walorów ekonomicznych, funkcjonalnych lub estetycznych produktu, spowodowanej wadą.

 7. Wady Sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Sprzedawcę. W przypadku konieczności przesłania sprzętu do innego, specjalistycznego serwisu, bądź wykonania czasochłonnych badań i analiz, okres naprawy może zostać wydłużony o kolejnych 30 dni roboczych.

  • Gwarancją sprzedawcy nie są objęte:
   konserwacje przewidziane w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych,
  • uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją,
  • uszkodzenia spowodowane wypadkami, wyładowaniami atmosferycznymi,
  • uszkodzenia mechaniczne,
  • uszkodzenia spowodowane przez nieautoryzowany serwis,
  • uszkodzenia spowodowane stosowaniem nieoryginalnych części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych
  • uszkodzenia produktu ze zniszczonym, usuniętym lub nieczytelnym numerem seryjnym produktu,
  • roszczenia z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
  • przewody połączeniowe, wtyki i gniazda.

Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U Nr 141, poz.1176 z późn. zm.) żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. Zastosowanie znajdują przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000r Nr 22 poz 271 z poźn. zm.) oraz ustawy z  dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U Nr 141 poz 1176 z poźn. zm.)

§ 10 Koszty naprawy / kosztorys szacunkowy

 1. Jeżeli klient odeśle towar do Sprzedającego w celu naprawy, przy czym towar nie wykaże wad, szkód lub innych zmian objętych gwarancją, rękojmią lub odpowiedzialnością za niezgodność z umową, koszty sporządzenia kosztorysu, ewentualnej naprawy i inne konieczne koszty pokrywa w całości Klient. Powyższe nie dotyczy Klientów indywidualnych (konsumentów), którzy ponoszą w takich przypadkach odpowiedzialność na zasadach ogólnych za poniesione przez Sprzedającego szkody wynikłe z braku staranności w formułowaniu roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, bądź gwarancji.

§ 11 Oprogramowanie

 1. Przy zakupie oprogramowania klient otrzymuje nośnik danych (CD-ROM, dyskietka itp.), stosowne dokumenty i licencję na używanie oprogramowania zgodnie z wytycznymi producenta, z którą zobowiązany jest – przed przystąpieniem do użytkowania programu – szczegółowo się zapoznać.

 2. Klient akceptuje warunki licencji przy pierwszym użyciu oprogramowania. Oprogramowanie pozostaje intelektualną własnością licencjodawcy. Wszystkie nazwy towarów i marek oraz znaki firmowe użyte w Sklepie lub na jego stronach internetowych są własnością producentów. Przy używaniu dostarczonych towarów należy przestrzegać praw ochrony, które przysługują osobom trzecim.

 3. Klient jest zobowiązany do odpowiedniej ochrony przed utratą danych. Instalacja nowego oprogramowania lub zmiana już zainstalowanego niesie ze sobą ryzyko utraty danych, dlatego klient musi przed każdą nową instalacją lub wprowadzeniem zmian do oprogramowania już istniejącego podjąć kroki zabezpieczające go przed utratą danych.

§ 12 Ochrona danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych osobowych, którym jest:

COPY.NET.PL PIOTR SÓJKA
ul. Łączyny 4 02-820 Warszawa
 1. Państwa dane osobowe możemy pozyskiwać: na stronie https://sklep.copy.net.pl/:

  1. Podczas rejestracji konta klienta,

  2. Zamawiania produktów,

  3. Kontaktowania się poprzez formularz kontaktowy.

 2. Podczas składania zamówienia mają Państwo możliwość dokonywania zakupu jako użytkownik zarejestrowany, po wcześniejszym założeniu konta klienta lub jako gość, bez zakładania konta klienta.

 3. Podczas zakładania przez Państwa konta klienta będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

  1. wymagane do założenia konta:

   1. Imię, nazwisko,

   2. E-mail,

   3. Adres, kod pocztowy, miasto, kraj

   4. Telefon domowy, telefon komórkowy

  2. opcjonalne:

   1. Płeć (Tytuł Pan/Pani)

   2. Data urodzenia

 4. Konto gościa, wymaga podania następujących danych osobowych:

  1. Adres E-mail,

  2. Imię, nazwisko,

  3. Adres, kod pocztowy, miasto, kraj,

  4. Telefon komórkowy

 1. Oraz danych opcjonalnych (nie wymaganych do złożenia zamówienia):

  1. Płeć (Tytuł Pan/Pani)

  2. Data urodzenia

  3. Dane firmy: nazwa, NIP,

 2. Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi:

   

  1. Subskrypcja newslettera
   „Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”art. 6 ust. 1 lit. a RODO

  2. Otrzymywanie ofert handlowych od naszych partnerów handlowych
   „Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”art. 6 ust. 1 lit. a RODO

  3. Sprzedaż urządzeń drukujących, kopiujących, skanerów, niszczarek, materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, bębnów pojemników na zużyty toner, dzierżawa urządzeń drukujących i kopiujących, serwis urządzeń biurowych.
   „Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą […].”art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  4. Wystawianie faktur oraz przechowywanie dokumentacji księgowej.
   „Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  5. Obsługa zapytań przez formularz kontaktowy.
   „Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora […]”art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom za Państwa zgodą.

 4. Wszelkie wyrażone przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. wysyłając na adres e-mail: biuro@copy.net.pl dyspozycje wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu (subskrypcja newsletter, otrzymywanie ofert handlowych)

 5. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, gwarantującej zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa Państwa danych:

  1. Nazwa.pl sp. z o.o. ul. Mieczysława Medweckiego 17– w celu udostępnienia zasobów serwera (hostingu) strony internetowej.

 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia umowy lub do upływu obowiązującego terminu przedawnienia i ustawowych terminów przechowywania danych, a ponadto do czasu zakończenia ewentualnych sporów sądowych, w których dane te mogą być potrzebne jako dowód.

 7. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

 8. Pragniemy Państwa poinformować o prawach, jakie Państwu przysługują w związku z RODO oraz o sposobie ich realizacji:

  1. Prawo dostępu do danych osobowych – mogą Państwo w dowolnym momencie skontaktować się z nami, w celu uzyskania informacji, jakie Państwa dane posiadamy.

  2. Prawo do sprostowania danych – mogą Państwo skontaktować się z nami, w celu zmiany (aktualizacji, poprawy błędnie podanych) danych osobowych.

  3. Prawo do usunięcia danych – gdy nie jesteśmy już dalej zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania Państwa danych, możemy usunąć Państwa dane osobowe, które przechowujemy zgodnie z podanym wcześniej okresem przetwarzania.

  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w sytuacjach określonych w art. 18 RODO, tj:

   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

   2. osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, a przetwarzanie jest niezgodne z prawem;

   3. dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone, ale nie można ich usunąć z uwagi na obowiązujące przepisy;

   4. osoba, która wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, czeka na wydanie decyzji w tej sprawie.

   5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – mogą Państwo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie wobec przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie administratora danych – tj. danych zebranych w związku z obsługą formularza kontaktowego.

   6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważają Państwo, że naruszamy przepisy RODO przetwarzając Państwa dane, mogą wnieść Państwo skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
 
Państwa dane osobowe nie będą podlegać pod zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani nie będą profilowane.

§ 13 Pozostałe klauzule

 1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe ustalenia umowy zachowują swoją skuteczność.
 2. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym zobowiązuje nas także do przyjęcia zużytego sprzętu (towar tego samego rodzaju co zakupiony w naszym sklepie oraz w takiej samej ilości) od naszych Klientów. Klient może odesłać sprzęt na własny koszt na adres Sklepu po uprzednim poinformowaniu nas o tym telefonicznie lub mailowo. Mogą Państwo zwrócić się także do Urzędu Gminy lub Miasta o podanie placówki w Państwa okolicy, która zajmuje się bezpłatnym recyclingiem zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Ponadto informacje takie znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

§ 14 Polityka prywatności

 1. W celu prawidłowej obsługi strony www.copy.net.pl oraz korzystania z usług Sprzedającego, system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać co najmniej następujące parametry:

  • aktualna wersja przeglądarki (wspierane przeglądarki: Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari – tylko aktualne wersje przeglądarek ze stron producentów dla systemu Windows) z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 2. Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

 3. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które firma Copy.Net.pl wykorzystuje do identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę internetową sklepu, a tym samym usprawnienia dokonywania zakupów. W ten sposób działa na przykład funkcja „Koszyka” i jego możliwość „zapamiętywania”. Pliki cookie są zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku tylko na czas danej sesji, zajmują niewielką ilość miejsca i nie wpływają negatywnie na pracę komputera. Pliki cookie nie zawierają informacji dotyczących danej osoby. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Zapisane i tymczasowe pliki cookie można niezależnie od siebie odrzucić lub zaakceptować, korzystając z ustawień bezpieczeństwa. Po dezaktywacji plików cookie niektóre elementy na stronie Copy.Net.pl będą niedostępne, a pewne strony internetowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

 4. Bez wyraźnej zgody użytkownika firma Copy.Net.pl nie łączy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie. Aby móc korzystać z funkcji koszyka, należy zaakceptować pliki cookie (tymczasowe/trwałe)!

§ 15 Obowiązujące prawo

W przypadku zawierania i wypełniania umów obowiązuje prawo polskie.